fbpx

《陪月員,點揀好》

《陪月員,點揀好》

一個生育過程產前產後都好重要,好多準媽媽都會請陪月員幫忙,咁究竟點揀陪月員先好呢?

最好當然係有朋友請過再介紹,請返同一位陪月員的信心都會多啲。如果無,都不緊要。不論有或無都可以參考吓以下幾點:

  1. 陪月的態度

通常請陪月之前都會見個面,準媽媽可以詢問一下陪月員以往經驗,從對話中可以知道陪月係咪鍾意小朋友、有耐性、有善咁回答問題,以及當準媽媽和陪月員有唔同意見時,陪月員會點樣處理,咁係相當重要,因為當準媽媽分娩之後有一個月或以上的時間和陪月員相處,當中有好多事情要磨合。能選擇一個可以培養嘅陪月員就好啦。

  1. 工作範圍

陪月員的工作主要是照顧產婦和初生嬰兒,好讓產婦可以好好休息、調理好身體,以及指導產婦日後如何可以好好照顧嬰兒。每位陪月員的工作範圍可能都不一樣,甚至有啲陪月員可能會提供古法紮肚服務。以膳食為例,有些陪月員會每日準備產婦一日三餐,甚至五餐嘅膳食,但有些陪月員可能一日只準備兩餐,為免相方係陪月員上工後感到不快,最好於請之前問清楚。

  1. 膳食

陪月員會照顧產婦的膳食,有時可能還會照顧埋產婦一家人嘅飲食。如果陪月員唔係地獄廚神而係真正嘅美味廚神,咁就真係賞心樂事。如果陪月員係經朋友介紹嘅,咁可以問一下朋友。如果唔係經朋友介紹,咁可以睇吓陪月員有無推薦信,可能推薦信有相關內容。

  1. 餵哺母乳

如果準媽媽希望係分勉後餵哺母乳,可以選擇一位有母乳餵哺證書嘅陪月員。但如果準媽媽唔係好確定,那可以找一位有餵哺母乳同餵奶粉經驗嘅陪月員,而兩者比例相若。

最後,希望各位準媽媽都可以找到一個好幫手。

 


想放鬆心情,可以試下BeautyMama 孕婦按摩,Click以下連結                                  https://www.beautymama.com.hk/最新優惠


登記紮肚試做優惠